Zasady i kryteria rekrutacji 2023/2024

Zasady i kryteria rekrutacji 2023/2024

Szczegółowe kryteria przyjęć kandydatów do klasy pierwszej
Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku ul. Sienkiewicza 20,
tel. (77)418 11 04 w roku szkolnym 2023/2024

 1. W roku szkolnym 2023/2024 planuje się utworzyć następujące oddziały:

  II Liceum Ogólnokształcące (4-letnie)
  • 1a LO klasa mundurowa z rozszerzonym programem nauczania geografii, wiedzy o społeczeństwie i j. angielskiego z przygotowaniem do uzyskania kwalifikacji rynkowej. Do wyboru kwalifikacje: „Prowadzenie procesu treningu personalnego” lub Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu” (NOWOŚĆ)

   Technikum nr 1 (5-letnie)
  • 1aT w zawodzie technik informatyk z dodatkową kwalifikacją do wyboru: „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – specjalista” lub „Projektowanie grafiki komputerowej”
  • 1bT w zawodzie: technik logistyk
  • 1cT w zawodzie: technik mechanik z innowacją „Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn i urządzeń” / technik ochrony środowiska z innowacją „Odnawialne źródła energii”
  • 1d T w zawodzie: technik programista z dodatkową kwalifikacją do wyboru: „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – specjalista” lub „Projektowanie grafiki komputerowej”
  • 1eT w zawodzie: technik spedytor
 2. Do każdego oddziału planuje się przyjąć minimum 30 uczniów.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:
  a)
  – ocena z języka polskiego, matematyki i wychowania fizycznego oraz najwyższa ocena wybrana spośród obowiązkowych zajęć edukacyjnych: fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, język obcy – dla klasy liceum
  – ocena z języka polskiego i matematyki oraz dwie najwyższe oceny wybrane spośród obowiązkowych zajęć edukacyjnych: fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, język obcy, informatyka – dla klas technikum.
  b) świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem
  c) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
  d) wynik egzaminu ósmoklasisty
 4. Sposób przeliczania ocen na punkty:
  Celujący – 18 pkt
  Bardzo dobry – 17 pkt
  Dobry- 14 pkt
  Dostateczny – 8 pkt
  Dopuszczający – 2 pkt
 5. Za osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać maksymalnie 28 pkt podzielonych według następujących zasad:
  1) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt
  2) uzyskanie wysokiego miejsca w konkursach i zawodach wymienionych w zarządzeniu nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2023 r.
  – na szczeblu międzynarodowym (1, 2, 3 miejsce) – 4 pkt
  – na szczeblu krajowym (1, 2, 3 miejsce) – 3 pkt
  – na szczeblu wojewódzkim (1, 2 miejsce) – 2 pkt
  – na szczeblu powiatowym (1 miejsce) – 1 pkt
  3) dodatkowe osiągnięcia takie jak:
  – aktywność na rzecz innych ludzi, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt
 6. Do szkoły będą przyjęci kandydaci, którzy uzyskają minimum:
  90 pkt – liceum ogólnokształcące
  60 pkt – technikum
 7. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.
 8. Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:
  a) Od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 wprowadzanie danych do systemu informatycznego na stronie internetowej http://opolskie.edu.com.pl, a następnie złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji
  b) Od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00 kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  c) 17 lipca 2023 r. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły
  d) Od 17 lipca do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00 rodzice kandydata albo kandydat pełnoletni potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – kandydaci do technikum
  e) 24 lipca 2023 r. do godz. 14.00 ogłoszone zostaną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół
  f) Od 26 lipca do 18 sierpnia 2023 r. przeprowadzone zostanie postępowanie uzupełniające