Zasady i kryteria rekrutacji 2024/2025

Zasady i kryteria rekrutacji 2024/2025

Szczegółowe kryteria przyjęć kandydatów do klasy pierwszej
Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku ul. Sienkiewicza 20,
tel. (77)418 11 04 w roku szkolnym 2024/2025

W tym roku rekrutacja odbywa się tylko w formie papierowej. Wniosek o przyjęcie jest do pobrania z naszej strony internetowej lub tutaj.

 1. W roku szkolnym 2024/2025 planuje się utworzyć następujące oddziały:
  II Liceum Ogólnokształcące (4-letnie)
  1a LO klasa mundurowa z rozszerzonym programem nauczania geografii, wiedzy o społeczeństwie i j. angielskiego.

  Technikum Nr 1 (5-letnie)
  1aT w zawodach technik informatyk / technik programista
  1bT w zawodach technik logistyk / technik ochrony środowiska
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:
  a)
  – ocena z języka polskiego, matematyki i wychowania fizycznego oraz najwyższa ocena wybrana spośród obowiązkowych zajęć edukacyjnych: fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, język obcy – dla klasy liceum
  – ocena z języka polskiego i matematyki oraz dwie najwyższe oceny wybrane spośród obowiązkowych zajęć edukacyjnych: fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, język obcy, informatyka – dla klas technikum.
  b) świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem
  c) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
  d) wynik egzaminu ósmoklasisty
 3. Sposób przeliczania ocen na punkty:
  Celujący – 18 pkt
  Bardzo dobry – 17 pkt
  Dobry- 14 pkt
  Dostateczny – 8 pkt
  Dopuszczający – 2 pkt
 4. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
  Wynik procentowy z j. polskiego mnoży się przez 0,35
  Wynik procentowy z matematyki mnoży się przez 0,35
  Wynik procentowy z j. obcego mnoży się przez 0,3
 5. Za osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać maksymalnie 28 pkt podzielonych według następujących zasad:
  1) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt
  2) uzyskanie wysokiego miejsca w konkursach i zawodach wymienionych w zarządzeniu nr 19 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 listopada 2023 r.
  – na szczeblu międzynarodowym (1 – 6 miejsce) – 4 pkt
  – na szczeblu krajowym (1 – 4 miejsce) – 3 pkt
  – na szczeblu wojewódzkim (1 – 3 miejsce) – 2 pkt
  – na szczeblu powiatowym (1 – 2 miejsce) – 1 pkt
  3) dodatkowe osiągnięcia takie jak:
  – aktywność społeczna, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt
 6. Do szkoły będą przyjęci kandydaci, którzy uzyskają minimum:
  90 pkt – liceum ogólnokształcące
  60 pkt – technikum
 7. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt. Za świadectwo – 100 pkt. i za wyniki egzaminu ósmoklasisty 100 pkt.
 8. Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:
  a) Od 16 maja do 19 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 złożenie wniosku (lub zmiana wniosku) podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły (rekrutacja odbywa się tylko w formie papierowej).
  b) Od 21 czerwca do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00 kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W tym terminie możliwe jest również złożenie przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.
  c) 12 lipca 2024 r. o godz. 12.00 komisja rekrutacyjna ogłosi listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
  d) Od 12 lipca do 17 lipca 2024 r. do godz. 15.00 rodzice kandydata potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – kandydaci do technikum.
  e) 19 lipca 2024 r. do godz. 14.00 ogłoszone zostaną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół
  f) Od 26 lipca do 12 sierpnia 2024 r. przeprowadzone zostanie postępowanie uzupełniające