Deklaracje maturalne

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI MATURALNEJ ? DLA MATURZYSTÓW TEGOROCZNYCH I MATURZYSTÓW PODWYŻSZAJĄCYCH WYNIKI Z LAT UBIEGŁYCH

 1. Należy wejść na stronę: http://maturzysta.vulcan.pl.
 2. Wybrać rodzaj deklaracji i zapisać plik w komputerze – do prawidłowego wypełnienia wymagany jest program Acrobat Reader:
  • 1a – dla absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego w obecnym roku szkolnym po raz pierwszy.
  • absolwenci lat ubiegłych ? wybierają odpowiedni dla siebie typ deklaracji;
  • w otwartym arkuszu deklaracji Deklaracja Maturzysty należy wpisać identyfikator szkoły: 160402-6211P dla II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE lub 160402-6231B dla TECHNIKUM NR 1, numer w dzienniku (np. 07, 16)
 3. Należy podać swoje dane osobowe i wypełnić wszystkie wymagane pola:
  • nazwisko, imię, drugie imię itp.
  • adres do korespondencji: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, poczta, miejscowość, numer telefonu, adres e-mail
 4. Deklaracja wyboru przedmiotów:
  • obowiązkowo: j. polski (w części ustnej i pisemnej), matematyka (w części pisemnej), język obcy (w części ustnej i pisemnej), – należy wybrać język (taki sam w części ustnej i pisemnej);
  • przynajmniej jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym (w części pisemnej);
  • przedmioty dodatkowe – można wybrać pięć kolejnych przedmiotów (w części pisemnej).
  • język obcy nowożytny zdawany jako obowiązkowy musi być ten sam w części pisemnej jak i ustnej;
  • egzamin z języka polskiego jako przedmiotu dodatkowego odbywa się na poziomie rozszerzonym tylko pisemnie;
  • język obcy jako przedmiot dodatkowy może być zdawany tylko w części pisemnej na poziomie rozszerzonym albo w części pisemnej i części ustnej ;
  • osoby zdające egzamin z informatyki wpisują dane dotyczące języka i programu operacyjnego na podstawie komunikatu CKE.
 5. Osoby posiadające opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii składają do dyrektora szkoły wniosek o dostosowanie kryteriów oceniania.
 6. Na koniec należy sprawdzić dane.
 7. Zapisany plik należy przesłać na adres sekretariat.mlodziezowy@zslt.klucznet.pl; nawa pliku oraz temat e-maila musi zostać wysłany według następującego schematu: symbol oddziału, identyfikator szkoły oraz swoje nazwisko i imię, np. 3ALO_Kowalski_Jan, 4bT_Nowak_Piotr.
 8. Należy wydrukować deklaracje w domu i dostarczyć je do sekretariatu szkoły (ostateczny termin to 30.09 roku bieżącego).
 9. Wypełnienie deklaracji wstępnej jest warunkiem przystąpienia do egzaminu maturalnego.