Wyniki egzaminu maturalnego – 2023 rok

Wyniki egzaminu maturalnego – 2023 rok

Zapraszamy absolwentów, którzy zdawali w naszej szkole egzamin maturalny, na rozdanie świadectw dojrzałości, które odbędzie się 7 lipca 2023 r. o godz. 12.00 w czytelni szkolnej.

Uwaga! Absolwenci, którzy nie mogą osobiście odebrać świadectwa dojrzałości, mogą upoważnić w tej sprawie rodzica lub  inną osobę. W związku z tym osoba odbierająca świadectwo jest zobowiązana przekazać osobie wydającej UPOWAŻNIENIE, którego wzór znajduje się (tutaj do pobrania).

Przypominamy, że:

A) do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

1) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony
oraz

2) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony

B) absolwent, o którym mowa w pkt. A nie później niż do 14 lipca 2023 r. składa pisemne oświadczenie, którego wzór dostępny jest (tutaj do pobrania) o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym zgodnie z deklaracją ostateczną (tą składaną do 7.02.2023 r.). Absolwent składa oświadczenie do dyrektora szkoły albo dyrektora OKE, do którego składał deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego

C) wyniki egzaminu maturalnego dostępne są poprzez stronę wyniki.edu.pl

D) jeśli zdający zgubił hasło ma możliwość zalogowania się przez login.gov.pl