Współpraca z Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego

Współpraca z Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego

Współpraca z Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w Opolu dnia 11.06.2016 roku pomiędzy: Instytutem Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole,

reprezentowanym przez dr Małgorzatę Adams-Tukiendorf z-cę Dyrektora ds. dydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej UO zwanym dalej Uczelnią a Zespołem Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku reprezentowanym przez dyrektora Piotra Sitnika zwanym w dalszej części porozumienia Szkołą.

Mając na uwadze dobro młodzieży i jej wszechstronny rozwój, obie strony wyrażają wolę współpracy opartej na wspieraniu i wzbogacaniu procesu dydaktycznego w Zespole Szkół w Kluczborku, w celu pobudzenia samodzielności i aktywności umysłowej młodego człowieka w zdobywaniu kolejnych umiejętności i wyborze kolejnej drogi kształcenia.

Głównym założeniem współpracy jest:

 1. Integrowanie szkolnych i pozaszkolnych działań dydaktycznych uwzględniających pasje i zainteresowania uczniów.
 2. Realizowanie zaprojektowanych zadań tak, aby zagwarantować skuteczność edukacji, co pozwoli na wykreowanie wizerunku szkoły uczącej dla przyszłości.
 3. Budowanie wizerunku Uniwersytetu Opolskiego jako instytucji wspierającej swoim prestiżem naukowym i bazą akademicką placówkę szkolną niższego szczebla edukacyjnego w środowisku lokalnym.

Realizacja tych nadrzędnych celu wspierać będzie między innymi rozbudzanie, ukierunkowywanie i poszerzanie zainteresowań wychowanków Szkoły, umożliwiając w ten sposób podjęcie świadomej decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji oraz osiąganie sukcesów w konkursach i olimpiadach.

            Strony przyjmują następujące priorytety wzajemnej współpracy:

§ 1

Uczelnia zobowiązuje się do:

 1. współpracy z Zespołem Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, w zakresie kierowania studentów na obowiązkowe praktyki/staże w Szkole;
 2. prowadzenia spotkań z uczniami w ramach „Dni Nauki i Promocji Szkoły”, oraz w ramach odrębnie przyjętej formuły spotkań;
 3. wsparcia nauczycieli Szkoły wiedzą i współpracą w zakresie prowadzonych przez Uczelnię badań naukowych i projektów;
 4. wsparcia Szkoły w zakresie organizacji specjalistycznych warsztatów, szkoleń dla młodzieży szkolnej z zakresu języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych;
 5. współpracy w zakresie patronatów nad profilami kształcenia realizowanymi w Szkole, szczególnie nad oddziałami z rozszerzonym językiem angielskim;
 6. zamieszczenia logo wraz z linkiem do strony Zespołu Szkół w Kluczborku na swojej stronie internetowej www;
 7. prowadzenia innych działań w ramach wzajemnej współpracy uzgodnionych przez strony porozumienia;
 8. wsparcia i merytorycznej pomocy przy opracowaniu przez nauczycieli programów autorskich, dla określonych oddziałów sprofilowanych klas w Szkole.

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku zobowiązuje się do:

 1. ścisłej współpracy z Uczelnią w zakresie odbywania praktyk;
 2. informowania uczniów, nauczycieli oraz środowiska lokalnego o organizowanych na Uczelni „Dniach Otwartych” oraz innych spotkaniach;
 3. koordynowania i organizacji spotkań młodzieży szkolnej z pracownikami i studentami Uczelni;
 4. informowanie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego o możliwości współpracy w zakresie prowadzonych przez Uczelnię badań naukowych oraz projektów;
 5. przekazywania informacji o ofercie Uczelni oraz możliwości organizacji specjalistycznych szkoleń, kursów i studiów podyplomowych;
 6. zamieszczenia logo wraz z linkiem do strony IFA na swojej stronie internetowej www;
 7. prowadzenia innych działań w ramach wzajemnej współpracy uzgodnionych przez strony porozumienia.

§ 2

 1. Strony będą się wzajemnie wspierać fachową radą i działaniem na rzecz realizacji określonych przedsięwzięć.
 2. Osobą odpowiedzialną za realizacje niniejszego porozumienia ze strony Uczelni jest: dr Małgorzata Adams-Tukiendorf, pracownik naukowy Instytutu Filologii Angielskiej, z-ca Dyrektora IFA ds. dydaktyki.
 3. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego porozumienia ze strony Szkoły jest mgr inż. Barbara Mazur-Stefaniszyn nauczyciel języka angielskiego.

§ 3

 1. Strony będą informować się w sprawach związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć.
 2. Strony zobowiązują się do działania z należytą starannością na rzecz określonego w § 1 zakresu współpracy.
 3. W przypadku możliwości wystąpienia wzajemnych korzyści
  o charakterze materialnym, w tym finansowych, lub niematerialnych, szczegółowa forma współpracy przy poszczególnych przedsięwzięciach zostanie określona dla każdego z nich w formie odrębnie zawartej umowy.

§ 4

Porozumienie zostaje zawarte na okres roku akademickiego 2016-2017 z możliwością przedłużenia na lata następne.

§ 5

Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

 1. Wszelkie spory wynikłe z nie wywiązania się stron Porozumienia
  z wzajemnych zobowiązań będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia spór rozstrzygnie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Szkoły.
 2. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.