COVID-19

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.

2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.

3. Uczniowie chorzy, zakatarzeni lub z temperaturą nie będą przyjmowani.

4. Do szkoły nie może uczęszczać uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, powinien niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje,5. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.

5. W uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń jest chory i może zarażać innych uczniów, nie będzie on przyjęty, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu ucznia w szkole, zostanie on umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica/opiekuna prawnego. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.

6. W całej szkole obowiązuje nakaz noszenie maseczek lub przyłbic z wyłączeniem zajęć wychowania fizycznego. W trakcie zajęć nie ma takiego obowiązku, ale jeśli rodzic lub uczeń uważa to za konieczne nie ma takich przeciwskazań.

7. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

8. Po zakończonych lekcjach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Rodzice dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy. Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne mu do zajęć i konsultacji.

9. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.

10. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.

11. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

Powrót ucznia do domu ze szkoły.

1. Wszelkie informacje na temat ucznia, rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.

2. Uczeń po zakończonych lekcjach udaje się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły, a do czasu opuszczenia budynku szkoły zasłania usta i nos maseczką lub przyłbicą.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Piotr Sitnik